Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Стар-Поліс» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ–35810956, місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 19 квітня 2017 року о 10:00 год. за адресою: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 801.

 

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1.           Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2.           Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів

3.           Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

4.           Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5.           Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6.           Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

7.           Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

8.           Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

9.           Про звільнення В.о. Голови Правління Майоренко О.О.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 19 квітня 2017 року року з 09:30 год. до 09:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 12 квітня 2017 року.

 З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 801, в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20, оф. 801.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – В.о. Голови Правлiння Майоренко Олег Олегович, тел. (044) 361–66–76.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://starpolicy.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По питанню №1: Обрати Головою Лічильної комісії Чирву Ларису Анатолівну.

По питанню №2: Обрати Головою зборів Канавченко Валентина Вікторовича, Секретарем зборів Майоренко Олега Олеговича

По питанню №3: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

По питанню №5: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства  за 2016 рік.

По питанню №6: Затвердити звіт Ревізора Товариства  за 2016 рік.

По питанню №7: Затвердити річний звіт Товариства  за 2016 рік.

По питанню №8: Покриття збитків Товариства у сумі -113 935 тис грн. 00 коп. здійснити за рахунок власних обігових коштів.

По питанню №9: Звільнити В.о. Голови Правління Майоренко О.О. з 27.04.2017 р.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

попередній

Усього активів  

11 054

120 564

Основні засоби  

24

28

Довгострокові фінансові інвестиції  

0

120 000

Запаси 

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість  

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти 

153

107

Нерозподілений прибуток 

-3 467

105 932

Власний капітал 

10 986

120 385

Статутний капітал 

8 000

8 000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

-

-

Чистий прибуток (збиток

-113 935

-14 454

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

8 000

8 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб

1

2

В. о. Голови Правління  О.О. Майоренко